สถานะ ออนไลน์

มี 232 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-“คู่มือสำหรับประชาชน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548 20-07-2558 88.17 KB 84 Download
Download
การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548 20-07-2558 28.98 KB 95 Download
Download
หน้าปก คู่มือประชาชน 21-07-2558 902.5 KB 91 Download
Download
สารบัญ คู่มือประชาชน 21-07-2558 56.98 KB 99 Download
Download
การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 102.33 KB 96 Download
Download
การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 100.58 KB 85 Download
Download
การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 99.53 KB 86 Download
Download
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 101.58 KB 83 Download
Download
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 97.61 KB 87 Download
Download
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 100.78 KB 86 Download
Download
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 96.93 KB 81 Download
Download
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 96.55 KB 89 Download
Download
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 97.97 KB 96 Download
Download
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 97.75 KB 88 Download
Download
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 96.72 KB 83 Download
Download
การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 21-07-2558 98.15 KB 86 Download
Download
การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 98.04 KB 92 Download
Download
การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 97.91 KB 93 Download
Download
การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 97.43 KB 96 Download
Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 104.91 KB 85 Download
Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 105.18 KB 85 Download
Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 103.98 KB 92 Download
Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 21-07-2558 104.44 KB 86 Download
Download
คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ 21-07-2558 254.66 KB 89 Download
Download