สถานะ ออนไลน์

มี 230 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-ข้อมูลรายได้ (การเก็บภาษีฯ - ค่าธรรมเนียมฯ)
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 04-04-2559 338.29 KB 284 Download
Download
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 04-04-2559 346.28 KB 238 Download
Download
ประกาศ อบจ.ชลบุรี เรื่องกำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติ อบจ.ชลบุรี 19-06-2558 25.77 KB 148 Download
Download
แบบคำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ (อบจ.01-3) 19-06-2558 23.99 KB 139 Download
Download
ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ. 2555 19-06-2558 300 KB 165 Download
Download
แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติ อบจ.(ยาสูบ) (อบจ.01-7) 19-06-2558 28.46 KB 146 Download
Download
คำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ 19-06-2558 26.71 KB 147 Download
Download
หนังสือมอบอำนาจ 19-06-2558 36.3 KB 133 Download
Download
ประกาศ อบจ.ชลบุรี เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมันและยาสูบ 19-06-2558 244.14 KB 189 Download
Download
รายละเอียดภารกิจ "เงินทุกบาทมีค่า ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง" 19-06-2558 510.37 KB 133 Download
Download
การชำระภาษีน้ำมัน ยาสูบ 19-06-2558 427.43 KB 255 Download
Download
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (แบบ อบจ.รร.3) 19-06-2558 133.94 KB 181 Download
Download
ใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักโรงแรมให้แก่ อบจ.ชลบุรี (แบบ อบจ.รร.2) 19-06-2558 202.45 KB 185 Download
Download
แบบระเบียนโรงแรม (แบบ อบจ.รร.1) 19-06-2558 31.71 KB 180 Download
Download
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม 19-06-2558 446.93 KB 294 Download
Download
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 19-06-2558 995.75 KB 170 Download
Download
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 19-06-2558 456.58 KB 233 Download
Download
แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติ อบจ.(ยาสูบ) (อบจ.02-1) 19-06-2558 98.66 KB 134 Download
Download
บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป (ย.ล.03-2) 19-06-2558 99.97 KB 139 Download
Download
งบเดือนแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน (อบจ.01-6) 19-06-2558 26.37 KB 207 Download
Download
บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน (อบจ.01-5) 19-06-2558 21.76 KB 196 Download
Download
แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติ อบจ. (อบจ.01-4) 19-06-2558 26.78 KB 192 Download
Download
ตัวอย่างใบทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-2) 19-06-2558 202.14 KB 132 Download
Download
แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-1) 19-06-2558 63.01 KB 160 Download
Download
ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ. 2542 19-06-2558 597.53 KB 148 Download
Download
ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 19-06-2558 371.13 KB 158 Download
Download