สถานะ ออนไลน์

มี 115 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads Up
Category: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบข้อกฎหมาย
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Name Created Size Downloads    
รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26-11-2561 869.48 KB 27 Download
Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 22-11-2561 396.78 KB 21 Download
Download
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบจ.ชลบุรี 22-11-2561 135.74 KB 22 Download
Download
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 29-10-2561 260.63 KB 26 Download
Download
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 29-10-2561 30.1 KB 26 Download
Download
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 29-10-2561 159.87 KB 25 Download
Download
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 29-10-2561 174.61 KB 21 Download
Download
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 29-10-2561 101.48 KB 28 Download
Download
ตัวอย่างการถอดบทเรียน เศรษฎกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา 01-09-2560 0 B 96 Download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 3 30-09-2559 3.84 MB 87 Download
Download
แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ อบจ.ชลบุรี 29-08-2559 397.48 KB 112 Download
Download
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20-01-2558 119.54 KB 79 Download
Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2542 29-08-2559 87.48 KB 69 Download
Download
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29-08-2559 4.54 MB 284 Download
Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 29-08-2559 400.03 KB 71 Download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 2 03-08-2559 3.77 MB 389 Download
Download
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 07-07-2559 370.13 KB 80 Download
Download